Upphandling

Treklövern ska som offentligägt bolag följa Lagen om offentlig upphandling, LOU. Detta innebär att inköp ska göras enligt lagstiftningen och alla leverantörer ska ges lika möjlighet att få leverera varor, tjänster och byggentreprenader till Treklövern.